هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور Server Status Centova Cast FTP پایداری
au1.fastcast4u.com
cpanel.fastcast4u.com
eu1.fastcast4u.com
eu10.fastcast4u.com
eu2.fastcast4u.com
eu3.fastcast4u.com
eu4.fastcast4u.com
eu5.fastcast4u.com
eu6.fastcast4u.com
eu7.fastcast4u.com
eu8.fastcast4u.com
eu9.fastcast4u.com
sg1.fastcast4u.com
sg2.fastcast4u.com
usa1.fastcast4u.com
usa10.fastcast4u.com
usa11.fastcast4u.com
usa12.fastcast4u.com
usa13.fastcast4u.com
usa14.fastcast4u.com
usa15.fastcast4u.com
usa16.fastcast4u.com
usa17.fastcast4u.com
usa18.fastcast4u.com
usa2.fastcast4u.com
usa3.fastcast4u.com
usa4.fastcast4u.com
usa5.fastcast4u.com
usa6.fastcast4u.com
usa7.fastcast4u.com
usa8.fastcast4u.com
usa9.fastcast4u.com